Internetveikala pardevejs.com lietošanas noteikumi

 

1.     Vispārīgie noteikumi

1.1.     Šie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) paredz internetveikala pardevejs.com (turpmāk –E-veikals) lietošanas kārtību. Noteikumus piemēro, kad Pircējs pasūta un pērk E-veikalā piedāvātās preces vai citādi izmanto E-veikala pakalpojumus.

1.2.     Pārdevējs ir SIA “Clean Up Group” (reģistrācijas Nr. 40203009076, PVN maksātāja reģistrācijas Nr. LV40203009076, juridiskā adrese: Zemes iela 5-43, Latvija).

1.3.     Pircējs ir fiziska persona, kas iepērkas E-veikalā vai izmanto citus E-veikala pakalpojumus. Izmantot E-veikalu un tajā iepirkties ir tiesības rīcībspējīgām fiziskām personām, t. i., personām, kas sasniegušas pilngadību un kuru rīcībspēju neierobežo tiesa.

1.4.     Reģistrējoties vai veicot pasūtījumu, Pircējs apstiprina, ka viņam ir tiesības iepirkties E-veikalā.

1.5.     Līdz ar Pircēja veikto preču pasūtījumu Noteikumi kļūst par Pircēja un Pārdevēja pirkuma līguma noteikumiem, kas ir abiem līgumslēdzējiem obligāts juridisks dokuments. Līgums ir uzskatāms par noslēgtu, kad Pircējs pasūta preces E-veikalā, Noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksā par precēm un pa e-pastu saņem Pārdevēja apstiprinājumu, ka Pircēja pasūtījums ir pieņemts un maksājums ir saņemts.

1.6.     Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preces E-veikalā, ja Pircējs nav iepazinies ar Noteikumiem vai tiem nepiekrīt. Ja Pircējs pasūta preces, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem un pilnīgi tiem piekrīt.

1.7.     Pārdevējs patur tiesības vienpusēji grozīt un papildināt Noteikumus. Pircējam iepērkoties E-veikalā, tiek piemēroti Noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Pircējam jāiepazīstas ar Noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.

1.8.     Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību un ir no tās pilnīgi atbrīvots, ja Pircējs ir daļēji iepazinies vai vispār nav iepazinies ar Noteikumiem, kaut arī viņam šāda iespēja ir bijusi.

1.9.     Ievērojot E-veikala sistēmas tehniskās iespējas, Pārdevējam ir tiesības ierobežot reģistrēto Pircēju skaitu.

1.10.  Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos E-veikala pakalpojumus vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pircējs izmanto E-veikalu, pārkāpjot Noteikumus, mēģina kaitēt E-veikala darba stabilitātei vai drošībai.

1.11.  Rodoties būtiskiem apstākļiem, Pārdevējs ir tiesīgs uz laiku vai pavisam pārtraukt E-veikaladarbību, par to iepriekš nepaziņojot Pircējam.

 

2.     Reģistrācija un personas datu apstrāde

2.1.     Lai varētu izmantot E-veikalu un iegādāties tajā piedāvātās preces, Pircējam ir jāreģistrējas E-veikalā, aizpildot reģistrācijas anketu. Reģistrācijas anketā ir obligāti jānorāda šādi Pircēja personas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, adrese, kurā tiks piegādātas preces, tālruņa numurs, citi preču piegādei svarīgi dati.

2.2.     Pircējs ir atbildīgs par to, lai reģistrācijas anketā sniegtie dati būtu precīzi, pareizi un pilnīgi. Ja Pircēja dati mainās, Pircējam tie ir nekavējoties jāatjauno. Pārdevējs nekādā ziņā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizus vai nepilnīgus datus (vai nav izmainījis vai papildinājis datus).

2.3.     Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī brīvi mainīt, papildināt datus vai atcelt savu reģistrāciju. Atceļot reģistrāciju, Pircējs vairs nevar izmantot E-veikalu un tajā iepirkties. Pircējs var atkal iepirkties, tikai no jauna reģistrējoties E-veikalā.

2.4.     Reģistrējoties Pircējs iegūst individuālus piekļuves datus (lietotājvārdu un paroli). Pircējs apņemas tos uzglabāt drošā vietā un neatklāt trešajām personām. Pircējs ir atbildīgs par viņam sniegto pievienošanās datu glabāšanu, kā arī par jebkuru darbību (datu sniegšanu, veiktajiem preču pasūtījumiem u.c.), kas tiek veikta E-veikalā, pievienojoties ar individuālu Pircēja vārdu un paroli. Ja E-veikala sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas pievienojas E-veikalam tīmeklī, izmantojot Pircēja piekļuves datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju. Ja Pircējs pazaudē piekļuves datus, viņam ir nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs izmantojot saziņas līdzekļus, kas norādīti pardevejs.com vietnē.

2.5.     Reģistrējoties un piekrītot Noteikumiem, Pircējs dod tiesības Pārdevējam kā personas datu pārzinim un operatoram Noteikumos minēto mērķu nolūkos atlasīt, uzkrāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt visus un jebkurus personas datus, kurus Pircējs tieši vai netieši sniedz, apmeklējot E-veikalu un izmantojot tā pakalpojumus.

2.6.     Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktās prasības, citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē šo datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēja personas datus, Pārdevējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, maiņas, atklāšanas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

2.7.     Pircēja personas dati tiks izmantoti, identificējot Pircēju, veicot preču pārdošanu un piegādi, izrakstot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksātu summu un naudu par Pircēja atpakaļ atdotajām precēm, administrējot parādsaistības, veicot citas no pirkuma līguma izrietošās saistības, kā arī nodrošinot Pircējam iespēju izmantot citus E-veikala pakalpojumus. Pircēja personas dati var tikt apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem.

2.8.     Pircēja sniegtos personas datus izmantos tikai Pārdevējs un tā partneri, ar kuriem Pārdevējs sadarbojas, veicot E-veikala administrēšanu, preču piegādi un citus ar Pircēja pasūtījuma veikšanu un izpildi saistītus pakalpojumus. Pārdevējs neatklās Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot iepriekš šajā punktā minētos Pārdevēja partnerus, kā arī Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumus.

2.9.     Pārdevējs statistikai var izmantot ar Pircēja personu tieši nesaistītus datus, t. i., datus par iegādātajām precēm. Šādi statistikas dati tiks atlasīti un apstrādāti tā, lai netiktu atklāta Pircēja personas identitāte vai citi personas dati, pēc kuriem būtu iespējams noteikt personas identitāti.

2.10.  Veicot reģistrāciju pardevejs.com Pircējs piekrīt, ka viņa personas dati tiks izmantoti mārketingam, un viņš piekrīt saņemt reklāmas un informatīvos ziņojums no pardevejs.com.

2.11.  Pircēja personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to prasa noteiktie datu apstrādes mērķi. Pircēja reģistrācijas E-veikalā laikā sniegtie personas dati tiks glabāti divus gadus pēc Pircēja pēdējās pievienošanās E-veikala sistēmai. Dati, kas sniegti, iegādājoties preces vai ir nepieciešami līguma saistību izpildei, tiks glabāti nopirkto preču visu  garantijas laiku, bet ne mazāk kā divus gadus kopš preču piegādes. Dati, kas nepieciešami parādsaistību kārtošanai, tiks glabāti līdz parāda piedzīšanai, bet ne ilgāk kā desmit gadus. Dati tiešā mārketinga mērķiem tiks glabāti divus gadus pēc Pircēja pēdējās pievienošanās E-veikala sistēmai. Kad personas dati vairs nebūs vajadzīgi apstrādei vai beigsies noteiktais glabāšanas laiks, tie tiks droši iznīcināti.

2.12.  Iesniedzot attiecīgu lūgumu Pārdevējam, Pircējam ir tiesības iepazīties ar Pārdevēja apstrādājamiem Pircēja personas datiem un ar veidu, kā tie tiek apstrādāti, pieprasīt izlabot nepareizus, nepilnīgus, neprecīzus personas datus, pieprasīt apturēt savu personas datu apstrādi (izņemot to glabāšanu), ja dati tiek apstrādāti, neievērojot likumu vai Noteikumus.

3.     Preču cenas, samaksas kārtība un termiņi

3.1.     Preču cenas E-veikalā izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas eiro ar iekļautu PVN. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā E-veikalā pasūtījuma apmaksas brīdī.

3.2.     Pircējs norēķinās par precēm priekšamaksas veidā, izmantojot E-veikalā norādītos AS “SEB bankas” rekvizītus vai izmanojot Paysera apmaksas sistēmu. Izmantojot SEB bankas apmaksu Pircējam tiek sagatavots maksājuma uzdevums saskaņā ar Pircēja pasūtījumu, kuru viņš saņem pa e-pastu. Naudu Pircējs iemaksā Pārdevēja bankas kontā. Izmantojot Paysera apmaksas sistēmu apmaksas process notiek Paysera sistēmā. Atbildība par datu drošību šādā gadījumā ir attiecīgajai bankai, jo visas naudas operācijas notiek tās sistēmā.

3.3.     Samaksa uzskatāma par veiktu, kad visa maksājuma summa ir saņemta un ieskaitīta Pārdevēja bankas vai Paysera kontā. Preču un piegādes cenā ir iekļauts PVN. Tikai saņemot maksu par precēm un piegādes maksu, tiek izpildīts pasūtījums un noteikts preču piegādes termiņš.

3.4.     Pārdevējs ir tiesīgs, nepaziņojot par to Pircējam, anulēt pasūtījumu, ja Pircējs nesamaksā par precēm vienas darba dienas laikā kopš pasūtījuma veikšanas.

3.5.     Pircējs E-veikala sadaļā “Pirkumu vēsture” var atrast un izdrukāt rēķinus par visiem veiktajiem pirkumiem. Rēķinos tiek norādītas izvēlētās preces, to daudzums, piešķirtās atlaides, preču galējā cena, ietverot visus nodokļus, kā arī piegādes maksa.

3.6.     Pārdevējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt minimālo preču groza lielumu, t. i., minimālo summu, pēc kuras sasniegšanas tiks izpildīts Pircēja pasūtījums. Par piemērojamo minimālo pirkuma summu Pircējs tiek informēts šajos Noteikumos un pasūtījuma noformēšanas laikā.

4.     Preču komplektēšana un piegāde

4.1.     Preces tiek piegādātas tikai Pārdevēja noteiktajā teritorijā. E-veikals pieņem pasūtījumu tikai tad, ja ievadītā piegādes adrese ietilpst noteiktajā teritorijā. Preces piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarots pārstāvis (kurjers).

4.2.     Par preču piegādi jāmaksā piegādes maksa, kas ir norādīta E-veikala sadaļā “Piegāde” pasūtīšanas brīdī. Piegādes maksa var būt gan fiksēta, gan arī atkarīga no Pircēja pasūtīto preču vērtības.

4.3.     Pircēja pasūtītās preces tiek komplektētas Pārdevēja tirdzniecības vietā vai noliktavā.

4.4.  Pārdevējs rūpēsies, lai Pircēja pasūtījums tiktu izpildīts pilnā mērā, taču Pārdevējs to nevar garantēt. Ja Pārdevēja rīcībā preču saņemšanas vai piegādes brīdī nav pasūtīto preču vai to nav pietiekamā daudzumā, Pārdevējs patur tiesības nepiegādāt preces vai piegādāt mazāku preču daudzumu.

4.5. Naudu par Pircēja samaksātajām, bet Pārdevēja nepiegādātajām precēm, atmaksā Pircēja norādītajā bankas kontā septiņu darbdienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas vai piegādes.

4.6.     Pircēja pasūtītās preces tiek piegādātas Pircēja pasūtījumā norādītajā adresē. Pircējam ir jāpieņem preces pašam. Ja pasūtītās preces saņems nevis Pircējs pats, bet cita persona, pasūtījumā ir jānorāda saņēmēja vārds un uzvārds.

4.7.  Ja Pircēja pasūtījumā norādītajā piegādes adresē Pircējs vai saņēmējs nav atrodams, Pārdevējam ir tiesības preces nodot jebkurai citai norādītajā adresē esošajai pilngadīgajai personai, bet Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējam jebkādas pretenzijas par preču piegādi neatbilstošai personai.

4.8.  Ja preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs vai saņēmējs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt, u. c.), preces netiek sūtītas atkārtoti (izņemot gadījumus, kad Pircējs papildus piemaksā par preču atkārtotu piegādi), bet nauda par precēm tiek atmaksāta atpakaļ, atskaitot piegādes maksu. Ja pasūtījuma veikšanas laikā Pircējam tika piešķirta atlaide par piegādi, bet preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs patur tiesības ieturēt no Pircējam atpakaļ atmaksājamās summas pilnu piegādes maksu (kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī).

4.9.  Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces Pircējam netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikus Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.

4.10.  Ja Pircējs pamana, ka sūtījumā nav atbilstošs preču daudzums vai piegādātās preces neatbilst pasūtījumam, un tas nav norādīts piegādes dokumentā, Pircējam tas ir jāpaziņo Pārdevējam preču saņemšanas vai piegādes brīdī, pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka pasūtījums ir nodots vai piegādāts pienācīgi un preces atbilst pasūtījumam. Informācija par neatbilstību tiek nodota telefoniski +371 22100060 vai pa e-pastu info@pardevejs.com.

5.     Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš

5.1.     Visu E-veikalā pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā pie katras preces.

5.2.     Pārdevējs neatbild par to, ka E-veikalā esošās preces pēc to krāsas, formas un citiem parametriem neatbilst reālajam preču lielumam, jo preču fotogrāfijām pardevejs.com ir ilustratīva nozīme.

5.3.     Preces, kurām ir noteikts derīguma termiņš, tiek piegādātas tā, lai Pircējam būtu iespēja izmantot šīs preces līdz derīguma termiņa beigām.

6.     Atteikuma tiesības. Preču maiņa un atdošana atpakaļ

6.1.     Ja Pircējs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma (preču pirkuma E-veikalā) 14 kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo preču piegādes. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

6.1.1.      tiek piegādātas preces, kas tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir neaizstājamas lietas, vai pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;

6.1.2.      tiek piegādātas pārtikas preces, dzērieni vai citas tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētas preces;

6.1.3.      citos likumā paredzētajos gadījumos.

6.2.     Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs aizpilda un paraksta atteikuma veidlapu, pienācīgi norādot visus nepieciešamos datus.

6.3.     Pārdevējs atmaksā preces cenu, ko Pircējs ir nodevis atpakaļ, izmantojot atteikuma tiesības, desmit darbdienu laikā pēc preces pieņemšanas. Piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.

6.4.     Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu.

6.5.     Izdevumus preču nogādei līdz veikalam sedz Pircējs (izņemot, preces, kas neatbilst līguma noteikumiem). Ja Pircējs vēlas atdot preces to piegādes laikā, tās jāatdod to piegādājošajam Pārdevēja pārstāvim (kurjeram).

7.     Informācijas apmaiņa

7.1.     Pārdevējs visus paziņojumus sūta un citādi sazinās ar Pircēju, izmantojot Pircēja reģistrācijā norādīto e-pasta adresi vai tālruni.

7.2.     Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta, izmantojot E-veikala sadaļā “Kontakti” norādītos saziņas līdzekļus un adreses.

 8.        Beigu noteikumi

8.1.     Pircēja un Pārdevēja attiecības regulē šie Noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.

8.2.     Rodoties zaudējumam, vainīgais līgumslēdzējs atlīdzina otram līgumslēdzējam tiešos zaudējumus atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem.

8.3.     Strīdus risina sarunās. Ja neizdodas vienoties, strīdu risina Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

 

 

atteikumu veidlapu iespējams lejuplādēt šeit - (saite)

 

 


www.gudriem.lv/atrie-kreditiwww.gudriem.lv/atrie-krediti